Protection of the adolescent health and development in context of COVID-19 crisis

ENG

 We hereby would like to invite you to participate in the International Adolescent Health on-line Conference 2020 / IVth biennial National Conference in Adolescent Health „Protection of the adolescent health and development in context of COVID-19 crisis”, during November 26-27, 2020.

The Conference is organized by the Public Association “Health for Youth”  and the National Resource Center on Youth Friendly Health Services “NEOVITA”, in partnership with the Ministry of Health, Labour and Social Protection (MoHLSP), Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova (MoECR), the State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemiţanu” (SUMF), the World Health Organization (WHO), the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the Institute for Information Technologies in Education (UNESCO IITE), the International Association for Adolescent Health (IAAH), the European Training in Effective Adolescent Care and Health (EuTEACH), the International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN) and United Nations Children’s Fund (UNICEF). The conference is financially supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and UN Population Fund (UNFPA).

 The main objectives are:

– Strengthening the capacities of specialists involved in promoting and assisting the health of adolescents, in the context of the COVID-19 pandemic crisis.

– Facilitating the exchange of experience and good practices in assisting and promoting adolescent health, including health education, in the context of the COVID-19 pandemic.

– Facilitating intersectoral cooperation in the field of health, education and social assistance, in the context of the COVID-19 pandemic crisis.

          The impact of the COVID-19 pandemic on the health and development of adolescents, globally and locally, has encouraged medical and educational professionals to better articulate the problems they face and find solutions to the challenges. Issues regarding the access to youth-friendly health services, mental health of adolescents during COVID-19, sexual-reproductive health of adolescents in pandemics, health services in schools, health education programs in health promoting schools and many more will be addressed during the 2 days of the conference.

We hope to bring on-line together international and national experts in adolescent health and development. This conference will be useful to all professionals working to improve the health and well-being of adolescents, including health professionals, teachers, psychologists, social workers, youth workers and NGO staff etc.

ROM

Prin prezenta, Vă invităm să participați la Conferința internațională on-line în sănătatea adolescenților 2020 / a IV-a Conferință Națională bienală în sănătatea adolescenților „Protecția sănătății și dezvoltării adolescenților în contextul crizei provocate de COVID-19”, care va avea loc în perioada 26-27 noiembrie 2020, Chișinău, Moldova.

Conferința este organizată de Asociația Obștească „Sănătate pentru Tineri” și Centrul Național de Resurse în Servicii de Sănătate Prietenoase Tinerilor „Neovita”, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF), Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și Institutul pentru Tehnologii Informaționale în Educație (UNESCO IITE), Asociația Internațională pentru Sănătatea Adolescenților (IAAH), Programul European de instruire în sănătatea adolescenților (EuTEACH), Rețeaua europeană a Federației Internaționale a Planificării Familiale  (IPPF EN) și Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite (UNICEF), conferința fiind susținută financiar de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Fondul ONU pentru Populație (UNFPA).

Obiectivele principale:

– Fortificarea capacităților specialiștilor implicați în promovarea și asistarea sănătății adolescenților, în contextul crizei pandemice COVID-19.

– Facilitarea schimbului de experiență și practicilor bune în asistarea și promovarea sănătății adolescenților, inclusiv educația pentru sănătate, în contextul pandemiei COVID-19.

– Facilitarea cooperării intersectoriale în domeniul sănătății, educației și asistenței sociale, în contexul crizei pandemice COVID-19.

            Impactul pandemiei asupra sănătății și dezvoltării adolescenților, la nivel global, dar și local a dat un imbold profesioniștilor din domeniul medical și educațional să articuleze mai bine problemele cu care se confruntă și să gasească soluții pentru provocările apărute. Aspecte privind accesul la serviciile de sănătate prietenoase tinerilor, sănătatea mintală a adolescenților pe timp de COVID-19, sănătatea sexual-reproductivă a adolescenților în condiții de pandemie, serviciile de sănătate în școli, programele de educație în școlile care promovează sănătatea și multe altele vor fi abordate în cadrul celor 2 zile de conferință.

Aceasta va reuni în mod on-line experți internaționali, cât și naționali din domeniul sănătății și dezvoltării adolescenților și va fi utilă tuturor profesioniștilor care lucrează pentru a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea adolescenților, inclusiv profesioniștii din domeniul sănătății, profesori, psihologi, lucrătorii sociali, lucrătorii pentru tineret și personalul ONG-urilor etc.

RUS

Мы приглашаем вас принять участие в Международной онлайн-конференции по вопросам здоровья подростков 2020 / IV-ой Национальной Конференции по здоровью подростков проводимой раз в два года ”Защита здоровья и развития подростков в условиях кризиса, вызванного COVID-19”, которая состоится 26-27 ноября 2020 г., Кишинев, Молдова.

Детали конференции:

Конференция будет проходить онлайн на платформе ZOOM. Участие бессплатно.

Рабочие языки конференции: английский, румынский и русский.

Заполните регистрационную форму и Вы получите линк для подключения к работе конференции

Вопросы, касающиеся доступа к медицинским услугам дружественных к молодежи, психического здоровья подростков во время COVID-19, сексуально-репродуктивного здоровья подростков во время пандемий, медицинских услуг в школах, программ санитарного просвещения в школах, которые способствуют укреплению здоровья, и многие другие будут рассмотрены в течение 2 дней конференции.

Онлайн-конференция соберет вместе международных и национальных экспертов по здоровью и развитию подростков и будет полезна всем специалистам, работающим над улучшением здоровья и благополучия подростков, включая специалистов здравоохранения, учителей, психологов, социальных работников, рабочих для молодежи и сотрудников НПО и т. д.

Конференция организована Общественной организацией «Здоровье для молодежи» и Национальным Ресурсным Центром Медицинских Услуг Дружественных к Молодежи „Неовита” в партнерстве с Министерством Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты, Министерством образования, Культуры и Исследований, Государственным Медицинским и Фармацевтическим Университетом «Николае Тестемицану», Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Институт информационных технологий в образовании (ИИТО ЮНЕСКО), а также, Международная Ассоциация Здоровья Подростков (IAAH), Европейская программа обучения здоровью подростков (EuTEACH), Европейская сеть Международной Федерации Планирования Семьи (IPPF EN) и Детский Фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), при финансовой поддержке Швейцарского Агентства по Развитию и Сотрудничеству (SDC) и Фондa Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА).

Дополнительная информация о конференции будет на страницах:

https://www.facebook.com/centrul.neovita,

https://www.facebook.com/YK.Neovita,

https://www.facebook.com/YouthKlinicMoldova